Integracja Europejska rynku pracy
01-02-2015

Integracja europejska postępuje na wielu płaszczyznach zarówno gospodarczych jak i społecznych. Jednym z celów integracji było stworzenie możliwości wolnego przepływu towarów i usług, osób i kapitału. Wiele z postulatów udało się zrealizować. Wolny przepływ towarów i usług był możliwy już w Obywatele unii mogą swobodnie podróżować, jak również podejmować pracę w większości państw unii.

W teorii nauk europejskich i ekonomii międzynarodowej wyróżnia się kilka etapów integracji strefę wolnego handlu, unię celną, wspólny rynek, unię gospodarczą oraz integrację całkowitą (pełną), których celem jest również zapewnienie swobody na rynku pracy, zaś w kolejnych krokach może to doprowadzić do pełniej integracji i przełamywania barier. Okazuje się, bowiem, że rynek europejski, jak również społeczeństwa państw członkowskich są do siebie bardzo zbliżone. Nie powinno się, zatem budować sztucznych barier zwłaszcza mentalnościowych, lecz ułatwiać postępowanie procesu całkowitej integracji.

Pomocna dla procesu integracji zarówno na rynku pracy jak i integracji ogólnej jest promocja europejskiego rynku pracy poprzez organizacje wydarzeń w poszczególnych latach. Na przykład rok 2007 Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, obchodzono Europejski Rok Mobilności Pracowników. Z czasem imprezy cykliczne zostały przekształcone w Europejskie Targi Pracy.

Promocja Europejskich Targów Pracy, służy nie tylko osobom poszukającym pracy, ale przede wszystkim wzmacnia procesy integracyjne w Europie na wszystkich dostępnych płaszczyznach.